برچسب: وام فرزندآوری

جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای اعطای وام فرزندآوری

، بحران پیری جمعیت و کاهش نرخ موالید از جمله چالش هایی

پرداخت حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

از ابتدای سال جاری تا دوم آذر ماه ۱۴۰۱، تعداد یک میلیون

پشتیبانی